Finančné náklady/ Financial expenses

Finančné náklady súvisiace s organizáciou a realizáciou súťaže hradí organizátor. Ubytovanie, stravu, cestovné náklady si hradia účastníci súťaže sami. Pri prezentácii uhradí každý súťažiaci účastnícky poplatok vo výške 10 eur.

Financial expenses concerning the organization and realization of the competition are paid by the organizer. Accommodation, boarding and travel expenses are paid by the competitors themselves. During registration each competitor will pay a participation fee of 10,- EUR.