Súťažné poplatky/ Competition fee

Finančné náklady súvisiace s organizáciou a realizáciou súťaže hradí organizátor. Ubytovanie, stravu, cestovné náklady si hradia účastníci súťaže sami.  Každý súťažiaci uhradí účastnícky poplatok vo výške 10 € a poplatok za objednaný obed vo výške 3 € bankovým prevodom najneskôr do 5. 4. 2019. 


Financial expenses concerning the organization and realization of the competition are paid by the organizer. Accommodation, boarding and travel expenses are paid by the competitors themselves. The each competitor will pay a participation fee of 10,- EUR and fee 3 € for a reserved lunch by bank transfer no later than 5 April 2019.


Informácie k úhrade účastníckeho poplatku/ Bank transfer details 

Príjemca/Recipient:

Katolícka univerzita v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 5512/1 A

034 01 Ružomberok

Banka/Bank: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava 15

Číslo účtu/ Number of account: 7000224305/8180

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol/ Variable symbol: 130141

Správa pre prijímateľa: ŠUČ 2019, Meno a priezvisko / Notice for recipient: ŠUČ 2019,  First name and last name)