Štvorručná hra na klavíri/ Four-hand piano playing

I. kategória

- skladby minimálne dvoch slohových období pre klavír štvorručne (klasicizmus, romantizmus, hudba 20. storočia)

II. kategória

- skladby minimálne dvoch slohových období pre klavír štvorručne (klasicizmus, romantizmus, hudba 20. storočia)

III. kategória

- skladby minimálne dvoch slohových období pre klavír štvorručne (klasicizmus, romantizmus, hudba 20. storočia)

Poznámka: 1. Súťaž bude prebiehať na jednom klavíri.
2. Skladby musia byť písané v origináli pre štvorručný klavír (nie je prípustné interpretovať úpravy orchestrálnych, komorných, zborových či iných kompozícií).
3. Odporúča sa interpretovať celú skladbu napr. sonátu, cyklus apod. vrátane repetícií.
4. Hra spamäti nie je podmienkou.
5. Interpreti si obracajú noty sami.

1st category

- pieces from at least two different style periods for four-hand piano (Classicism, Romanticism, 20th century)

2nd category

- pieces from at least two different style periods for four-hand piano (Classicism, Romanticism, 20th century)

3rd category

- pieces from at least two different style periods for four-hand piano (Classicism, Romanticism, 20th century)

Note: 1. The competitors will play on one piano.
2. Pieces must be originally written for four-hand piano (arrangements of orchestral, chamber, choir or other compositions are not allowed).
3. It is recommended to perform the whole piece, e. g. sonata, cycle, etc., repetitions included.
4. Playing from memory is not a prerequisite.
5. Performers turn pages themselves.