Ceny/Prizes

1. - 3. kategória (všetky súťažné odbory)

1. miesto 100 €
2. miesto 70 €
3. miesto 50 €

Mimoriadne ceny

Cena rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku (finančná: 50 €)

Cena dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (finančná: 50 €)

Cena vedúcej Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (finančná: 50 €)

Cena primátora mesta Ružomberok (vecná cena v hodnote 50 €)

Cena Občianskeho združenia VZDELÁVANIE UMENÍM - EduArt (vecná cena v hodnote 50 €)

Poznámky: 1. Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť finančné ceny na vecné v rovnakej hodnote. 
2. Ceny v kategóriách Štvorručná hra na klavíri a Komorný spev sú delené.
3. Porota má právo niektorú z cien neudeliť.
4. Porota má právo niektorú z cien udeliť dvom, prípadne viacerým súťažiacim. V takom prípade bude finančná odmena rozdelená. 
5. Finančné ceny sú víťazom zasielané na účet.

Category I -III (all of competition areas)

1st place 100 €
2nd place 70 €
3rd place 50 €

Special prizes

Prize of the Rector of the Catholic University in Ružomberok  (Cash prize: 50 €)

Prize of the Dean of the Faculty of Education of Catholic University in Ružomberok  (Cash prize: : 50 €)

Prize of the Head the Department of Music of the Faculty of Education of Catholic University in Ružomberok (Cash prize: 50 €)

Prize of the Mayor of Ruzomberok  (cost price: 50 €)

Prize of the Civic Association VZDELÁVANIE UMENÍM - EduArt (cost price: 50 €)

Notes: 1. The organizers of the competition have the right to change the financial prizes to the cost prices in the same value.

2. Prizes in categories Four-hand piano playing and Chamber singing are divided. 
3. The jury has the right to award or not to award prizes.
4. The jury has the right to divide prizes between two or more competitors. In this case, the financial prizes will be divided.
5. Financial prizes are wired to the winners´ bank accounts.