Súťažné kategórie/ Competition categories


I. kategória - je určená študentom, ktorí nie sú študenti, maturanti, príp. absolventi konzervatórií.

II. kategória - je určená študentom, maturantom, príp. absolventom konzervatórií, študentom študijného programu: Učiteľstvo predmetu hra na organe / hra na klavíri / spev v kombinácii s hudobnou výchovou a všetkým študentom, ktorých časová dotácia na predmet organ / klavír / spev je viac ako 45 minút.

III. kategória - je určená študentom 3. a 4. ročníkov stredných škôl (resp. študentom septimy a oktávy osemročného gymnázia), ktorí navštevujú ZUŠ

Pozn. 1: Organizátori si vyhradzujú právo preradiť súťažiaceho do inej kategórie na základe náročnosti vybraného repertoáru.

Pozn. 2: Veková hranica súťažiacich v I. a II. kategórii je 35 rokov.  Veková hranica súťažiacich v III. kategórii je 20 rokov.


Category I - is intended for students who are not conservatory students or graduates.

Category II - is intended for conservatory students, graduates, students of teaching of organ playing, piano playing and singing in combination with musical education and for all students with lessons of organ, piano and singing over 45 minutes a week.

Category III - is intended for students of the 3rd and 4th years of secondary schools or secondary grammar schools (ie. students of the 7th and 8th grades) who attend music school.


Note 1st: The organizers reserve the right to move the competitor to other category on the basis of chosen repertoire difficulty.

Note 2nd: The age limit of competitors in Ist and IInd

category is 35 years. The age limit of competitors in IIIrd

category is 20 years.

 

Súťažné odbory/ Competition areas

Hra na klavíri I., II. , III. kategória

Hra na organe I., II. , III. kategória

Sólový spev I., II. , III. kategória

Komorný spev I., II. , III. kategória

Štvorručná hra na klavíri I., II. , III. kategória

Piano playing 1st, 2nd, 3rd category

Organ playing 1st, 2nd, 3rd category

Solo singing 1st, 2nd, 3rd category

Chamber singing 1st, 2nd, 3rd category

Four-hand piano playing 1st, 2nd, 3rd category